خوب دیگه همتون میدونید یکی از پر کاربرد ترین و یکی از زیباترین حالت و...